Archiwa autora: Blanka Dembosz

Koncert Pieśni Jakuba Lubelczyka w Grudziądzu

Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej

Blanka Dembosz – sopran

Łukasz Laxy – wiolonczela

Dominik Matczak – skrzypce

5 sierpnia, 2017 rok  – Grudziądz

 

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/festiwal-w-grudziadzu-trwa-koncert-w-bibliotece-na-500lecie-reformacji,12340594/

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/grudziadz/a/muzyka-ewangelicka-z-krakowa-w-grudziadzu,12326718/

Festiwal Muzyki Polskiej koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej 07.07.2017 Ko­ścioł św. Ka­ta­rzy­ny, godz. 19.00

08.07.2017
Ko­ściół św. Mar­ci­na, godz. 12.00

Ja­kub Lu­bel­czyk - Psał­terz i Kan­cjo­nał z me­lo­dia­mi – Na­dob­ne Pio­snecz­ki Da­wi­da świę­te­go a za­cne­go kró­la i pro­ro­ka oraz pio­snecz­ki z Sta­re­go i No­we­go Za­ko­nu

Pro­gram
1. Do­bro­tli­wość Pań­ska – mu­zy­ka Cy­prian Ba­zy­lik, sło­wa Ja­kub Lu­bel­czyk
2. Moż­nie Pan nasz kro­lu­je, Psalm 99 – sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
3. Piosn­ka trzy­na­sta, Eze­chi­ja­sza, one­go świę­te­go kro­la jud­skie­go, gdy był cho­ro­bą śmier­tel­ną ska­ran od Pa­na, i ja­ko po tym ozdro­wiał – sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
4. Piosn­ka a mo­dli­twa do Pa­na Bo­ga, aby on z ła­ski swej świę­tej za­cho­wać ra­czył od po­wie­trza mo­ro­we­go i każ­dej złej przy­go­dy - sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
5. Do Pa­na me­go gdym wo­łał, Psalm 120 – sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
6. Pa­nie nie jest ser­ce mo­je, Psalm 131 – sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk
7. Utwór na gło­sy i in­stru­men­ty – Z głę­bo­ko­ści ży­wo­ta, Psalm 130 – sło­wa (au­tor prze­kła­du) Ja­kub Lu­bel­czyk, mu­zy­ka Ewa Fa­biań­ska – Je­liń­ska (pra­pre­mie­ra)
8. Bło­go­sła­wio­ny mąż co się Pa­na boi, Psalm 112 – sło­wa (au­tor prze­kła­du) i mu­zy­ka Ja­kub Lu­bel­czyk

Ko­le­gium Mu­zy­ki Ewan­ge­lic­kiej
Blan­ka Dem­bosz, so­pran
Oskar Ko­zio­łe­k-Go­etz, ba­ry­ton
Do­mi­nik Mat­czak, skrzyp­ce
Łu­kasz La­xy, wio­lon­cze­la, kon­tra­te­nor, kie­row­nic­two ar­ty­stycz­ne

Krakowskie Dni Biblijne 27.05 – 4.06.2017

KRAKOWSKIE DNI
BIBLIJNE
27.05 – 4.06.2017
• wystawa • wykłady • koncerty • gra miejska •
• spacery po „Biblijnym Krakowie” •
POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
ODDZIAŁ KRAKOWSKI
SERDECZNIE ZAPRASZA NA WYDARZENIA:
27 maja (sobota)
13.00 – 14.00 – otwarcie wystawy biblijnej i wykład „Historia przekładów biblijnych”
(Towarzystwo Biblijne) sale parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Krakowie przy
ul. Grodzkiej 62 (oficyna)
14.15 – 15. 00 – kuratorskie oprowadzanie po wystawie biblijnej i dyskusja
sale parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 62 (oficyna)
Przerwa
17.00 – koncert w wykonaniu Kolegium Muzyki Ewangelickiej
Parafia Ewangelicko – Metodystyczna w Krakowie przy ul. Długiej 3
18.00 – 19.30 – „Biblijny Kraków” – spacer po mieście – początek ul. Długa 3
28 maja (niedziela)
11.15 i 13.15 – kuratorskie oprowadzanie po wystawie biblijnej
sale parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 62 (oficyna)
30 maja (wtorek)
9.30 – 13.30 – gra miejska pod hasłem „Oto oko Pana…” w ramach 4 edycji projektu
biblijnego „Na początku było Słowo… – zakończona zwiedzaniem wystawy biblijnej
4 czerwca (niedziela)
11.15 i 13.15 – zwiedzanie wystawy biblijnej sale parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Krakowie przy ul. Grodzkiej 62 (oficyna)
11.30 – 13.00 – „Biblijny Kraków” – spacer po mieście – początek ul. Grodzka 62
13.30 – 14.30 – spotkanie z przedstawicielami Międzynarodowego Stowarzyszenia
Gedeonitów i występ zespołu Muwebi Akustycznie /Muzyczne Wersety Biblijne/
sale parafialne Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 62 (oficyna)

Lamentacje

Lamentacje pieśni pasyjne

Dawne, polskie pieśni pasyjne w nowych aranżacjach

Centrum Kultury Podgórze

27 marca 2017 r. w Krakowie

godz.  18

Blanka Dembosz – sopran, Łukasz Laxy – wiolonczela, Domink Matczak – skrzypce

Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej Pieśni Słowa 21 maja 2017 r. Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie.

http://www.ckis.pl/koncert-piesni-slowa,542,3129.html

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie na koncert „Pieśni Słowa” w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Kolegium Muzyki Ewangelickiej oraz kwartetu muzycznego Pan Ton Quartet.

Piękne wnętrza Sali Kominkowej Dworu Dzieduszyckich są idealną przestrzenią dla renesansowych pieśni, wykonywanych z towarzyszeniem instrumentów. Klasycystyczna harmonia wnętrza współgra z precyzją wykonawstwa wyważonego piękna kompozycji polskich mistrzów.

W programie koncertu usłyszymy m.in. miniaturowe arcydzieła Wacława z Szamotuł (1524 – 1560) i Henricha Schutza (1585 – 1672), jak: „Już się zmierzcha”, „In Te Domine speravi” czy „Selig sind sie Toten”.

Zespół Śpiewaków Kolegium Muzyki Ewangelickiej wystąpi w składzie: Blanka Dembosz, Jadwiga Kirschanek, Marcin Gruba, Krzysztof Lachman, Adrian Domarecki, Oskar Koziołek-Goetz.

Pan Ton Quartet tworzą: Karolina Szymbara, Dominik Matczak, Paweł Riess, Łukasz Laxy.

21 maja 2017 r. (niedziela), godz. 18.00, Dwór Dzieduszyckich w Radziszowie.

Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej 09.03.17

Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej

Blanka Dembosz – sopran, Łukasz Laxy – wiolonczela

Dominik Matczak – skrzypce

Kościół ewangelicki św. Marcina przy ul. Grodzkiej

Konferencja Dziedzictwo Reformacji

Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego UP Kraków
i Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego AGH
zapraszają do wzięcia udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pod tytułem:

Dziedzictwo Reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy,

9-10 marca 2017 roku w Krakowie.

 

Koncert KakofoNIKT – 10 lat istnienia – 21.11.2016 Poznań

 

21 listopada, godz. 20:00 KakofoNIKT + Blanka Dembosz i Piotr Mełech

Poznańska formacja audiowizualna obchodzi w tym roku 10-lecie. Z tej okazji odbędzie się niezwykła celebracja – 10 koncertów (oraz performance’y i instalacje), w których wystąpią KakofoNIKT i przyjaciele. W najróżniejszych konfiguracjach i estetykach, duch improwizacji, odważnych eksperymentów i przekraczania granic wyobraźni.

https://kakofonikt.bandcamp.com/